Nieuwsbriefurllist.txt
sitemap
sitemap
rss

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon
This is the newsletter of www.vreemdelingenrecht.com, www.advocatenvreemdelingenrecht.nl en www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl Most of it will be in Dutch with an English summary at the end of the page.

Dit is de gezamelijke nieuwsbrief van www.vreemdelingenrecht.com, www.advocatenvreemdelingenrecht.nl en www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl
Amsterdam in de winter

Website Raad van State vernieuwd

Vanaf januari 2008 kan er op de website van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hoger beroepsinstantie in vreemdelingenrechtzaken) op onderwerp in uitspraken worden gezocht. Ook kunt u zich abonneren op nieuwe jurisprudentie.
Nowadays, on-line searching in the verdict of the Appeals court Raad van State is possible


Nieuwe namen op www.advocatenvreemdelingenrecht.nl

Er zijn een aantal nieuwe namen van advocatenkantoren toegevoegd op de website. Kijk op de pagina's over Utrecht, Flevoland en Gelderland. Binnenkort wordt de pagina voor België aangevuld. Nieuwkomers bijvoorbeeld:
New lawyers migration law on www.advocatenvreemdelingenrecht.nl

Rechtshulp Midden Advocaten
F.C. Dondersstraat 1
3572 JA Utrecht
Postbus 13.036
3507 LA Utrecht
( 030 - 276 95 25

Leyla TOP
Vismarkt 37
2500 Lier
Tel. 32 3/480 11 17


Uitspraken over kennismigranten

LJN: BB8835, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/23594
Datum uitspraak: 21-11-2007
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Mvv-aanvraag / kennismigrant / toetsingskader / criteria In hoeverre kunnen andere criteria dan het salariscriterium en de werkgeversverklaring – zoals marktconformiteit van het salaris, solvabiliteit van de werkgever en kwalificaties van eiser - een rol spelen bij de beoordeling. Uit de toelichting blijkt dat de wetgever heeft gekozen voor het salariscriterium omdat het salaris eenduidig en objectief is vast te stellen en de waarde van een werknemer op de Nederlandse arbeidsmarkt weergeeft. Uit de tekst van de wet- en regelgeving en de nota’s van toelichting blijkt verder dat de wetgever, naast het vereiste van een werkgeversverklaring en het salariscriterium, geen andere criteria heeft willen stellen. Inwilliging van de aanvraag tot toelating als kennismigrant kan met name niet afhankelijk worden gesteld van een bepaald opleidingsniveau. De nota van toelichting van 27 september 2004 tot wijziging van het Vb 2000 (Staatsblad 2004, nr. 482) legt, zoals eiser terecht stelt, de nadruk op toetsing en eventuele sanctionering achteraf. Daarmee is echter niet gezegd dat geen enkele vorm van toetsing vooraf is toegestaan, mits dit in direct verband staat met de twee geldende criteria, het salariscriterium en de werkgeversverklaring. Verweerder heeft een dergelijke toetsing vooraf in het beleid opgenomen, inhoudende dat de aanvraag zal worden afgewezen indien niet aannemelijk is dat de werkgever de in de verklaring neergelegde verplichtingen zal (kunnen) nakomen. Nu deze afwijzingsgrond direct verbonden is met de vereiste werkgeversverklaring en voorts niet in tegenspraak is met de wet en de bedoeling van de wetgever, kan het beleid op dit punt niet als kennelijk onredelijk worden aangemerkt. De rechtbank komt gelet op het voorgaande dan ook tot het volgende toetsingskader. Verweerder kan andere factoren dan het salariscriterium en de werkgeversverklaring, enkel een rol laten spelen in het kader van de vraag of nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de werkgeversverklaring aannemelijk is. Resumerend is de rechtbank met eiser van oordeel dat verweerder uit de factoren solvabiliteit van de werkgever, kwalificaties van eiser en (gebrek aan) marktconformiteit van het loon, afzonderlijk noch tezamen bezien, heeft kunnen afleiden dat niet aannemelijk is dat de werkgever de in de verklaring neergelegde verplichtingen zal nakomen.
In cases of kennismigranten applications the height of the income of the applicant is the only requirement. But other factors as solvability of the employer, qualifications of the employee and normal salaries for this kind of jobs can be used to decide if the employer is likely pay up.

LJN: BB9872, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/13599, 06/30825
Datum uitspraak: 26-11-2007
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie: Wezenlijk Nederlands economisch belang
Eiser heeft zich op het standpunt gesteld dat het beleid van de Minister van Economische zaken neergelegd in de notitie van 1 mei 2006 dat niet langer specifiek bedrijfsactiviteiten worden uitgesloten van het wezenlijk Nederlands economisch belang en dat elke bedrijfsactiviteit individueel zal worden beoordeeld volgens nieuwe criteria, geldend beleid is. Volgens eiser wordt dit beleid ook al daadwerkelijk uitgevoerd door de Minister van Economische Zaken. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft eiser een afschrift overgelegd van de e-mail wisseling tussen advocaat mr. E. Köse en een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. In deze e-mails is bevestigd dat de ambtenaar thans aanvragen beoordeeld op grond van de nieuwe regeling van 1 mei 2006. Verweerder heeft ter zitting het standpunt gehandhaafd dat het beleid van verweerder zoals thans in de Vc 2000 is neergelegd, niet is gewijzigd. Zoals door deze rechtbank, nevenzittingsplaats Haarlem is overwogen in de uitspraak van 27 augustus 2007, Awb 06/30937 (gepubliceerd in JV 2007, 485) moet uit de brief van de Minister van Economische Zaken van 9 juli 2007 worden afgeleid dat de notitie van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2006 niet anders kan worden opgevat dan als een beleidsvoornemen. Hetgeen eiser in de onderhavige procudure naar voren heeft gebracht, biedt onvoldoende grond om thans tot een ander oordeel te komen. Ook als moet worden aangenomen dat de Minister van Economische Zaken – in weerwil van hetgeen hij heeft gesteld in de brief van 9 juli 2007 - in zijn advisering aan verweerder thans reeds de notitie van 1 mei 2006 toepast, brengt dit de rechtbank niet tot een ander oordeel. Niet gebleken is immers dat verweerders beleid om geen advies te vragen aan de Minister van Economische Zaken wanneer het bedrijfsactiviteiten van (onder meer) Islamitische slagerijen betreft, is gewijzigd. Een zodanig besluit tot wijziging van het beleid is niet gepubliceerd. In hetgeen eiser heeft aangevoerd is geen reden om te twijfelen aan de mededeling van verweerder ter zitting dat deze aanvragen niet ter advisering aan de Minister van Economische Zaken worden voorgelegd. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of aangevoerd op grond waarvan aangenomen moet worden dat verweerder een andere vaste bestuurspraktijk hanteert, dan thans neergelegd in de Vc 2000. (Toevoeging van de webmaster: eiser wilde aanhaken bij de kennismigrantenregeling maar dat wordt dus afgeschoten)
The kennismigranten procedure is still something different from the normal procedure to get a work permit and residence permit.


Contact
Contact

Contact: webmaster@vreemdelingenrecht.com

Neem een abonnement op de websites en Nieuwsbrief met een rss-feed.
Subscribe

Subscribe to "Als kennismigrant naar Nederland" by Email

Als kennismigrant naar Nederland

↑ Grab this Headline Animator


Vreemdelingenrecht.com

↑ Grab this Headline Animator


advocatenvreemdelingenrecht

↑ Grab this Headline Animator


Zie ook / see also :
http://www.vreemdelingenrecht.com
http://www.advocatenvreemdelingenrecht.nl
http://www.beautifulholland.eu