Als kennismigrant naar Nederland
(highly qualified knowledge workers)


Abonneer u op de nieuwsfeed van "Als kennismigrant naar Nederland"

Deze website

home
juridisch praktisch
legal issues (in english)
practical issues (in english)

Meer vreemdelingen- recht / migratierecht

Een visum
Een verblijfsvergunning
De asielprocedure
Kennismigranten
Generaal pardon
Terugkeer
Rechtshulp /advocaten
Beroep bij de rechter
Cursussen

Op deze pagina's vindt u nog meer informatie over asielzoekers, asiel in Nederland, de asielprocedure, vluchtelingen, VluchtelingenWerk, de IND, het IOM, de UNHCR, Amnesty, vreemdelingenrecht, rechtshulp, gespecialiseerde advocaten, de manier om een goede advocaat te vinden, cursussen vreemdelingenrecht, cursussen Nederlands en inburgering, visa, ambassades van Nederland, buitenlandse ambassades in Den Haag, integratie, verblijfsvergunningen, gezinshereniging enzovoort.


maar ook:

Nieuws
Nuttige linksInformatie


telefoonnummer Vluchtelingenwerk: (020) 346 72 00


Infonummer van de IND: 0900-1234561

Tekst Vreemdelingenwet


Informatie voor zittingen

Gedragscode IND
Waar moet de IND-er zich aan houden Procesvertegenwoordiging
info over IND Proces- vertegenwoordiging advocatenvreemdelingenrecht lijst met advocaten vreemdelingenrecht Rechtbanken
adressen, telefoonnummers en routebeschrijvingenHandige links naar andere sites

Website IND
Vluchtelingenwerk
Zoek advocaat
Gefinancierde rechtshulp
Orde van Advocaten


Handige websites

www.vreemdelingenrecht.com
www.advocatenvreemdelingenrecht.nl
www.buitenlandsepartner.nl
www.naarnederland.nl
Hieronder staan advertenties via daisycon

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

Juridisch/bestuurlijke vacatures

Vacatures onderwijs/onderzoek

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

Kennismigranten

Als kennismigrant naar NL

1) Een verblijfsvergunning als kennismigrant of een verblijfsvergunning "arbeid in loondienst"

Er zijn vele verschillende soorten verblijfsvergunningen. De verblijfsvergunningen voor vreemdelingen die geen asiel hebben aangevraagd worden reguliere verblijfsvergunningen genoemd. De verblijfsvergunningen zijn geregeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet (Vw) en artikel 3.4 van het Vreemdelingenbesluit (Vb)

Artikel 3.4 Vb
1. De in artikel 14, tweede lid, van de Wet bedoelde beperkingen houden verband met:
a. gezinshereniging of gezinsvorming;
b. verblijf ter adoptie of als pleegkind;
c. het afwachten van onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-adoptiefouders, bedoeld in artikel 11 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie;
d. familiebezoek;
e. het verrichten van arbeid als zelfstandige;
f. het verrichten van arbeid in loondienst;
g. het verrichten van arbeid als geestelijk voorganger of godsdienstleraar;
h. het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst;
i. het zoeken van arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat;
j. het doorbrengen van verlof in Nederland;
k. het afwachten van herstel en hervatting van de arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat;
l. verblijf als stagiaire of practicant;
m. verblijf als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel;
n. het volgen van studie;
o. de voorbereiding op studie;
p. verblijf als au pair;
q. verblijf in het kader van uitwisseling;
r. het ondergaan van medische behandeling;
s. de vervolging van mensenhandel;
t. het afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap;
u. voortgezet verblijf;
v. wedertoelating;
w. verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken;
x. verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling;
y. verblijf als kennismigrant als bedoeld in artikel 1d van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen;
z. werkzaamheid in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening, als bedoeld in artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen;
aa. verblijf als economisch niet-actieve langdurig ingezetene.
2. De beperkingen, bedoeld in het eerste lid, kunnen nader worden omschreven bij de verlening van de verblijfsvergunning.
3. Tenzij het doel waarvoor de vreemdeling in Nederland wil verblijven een zodanig verband houdt met de situatie in het land van herkomst dat voor de beoordeling daarvan naar het oordeel van Onze Minister de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 28 van de Wet noodzakelijk is, kan Onze Minister de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, verlenen onder een andere beperking, dan genoemd in het eerste lid.
4. Een beroep op de publieke middelen kan in ieder geval gevolgen hebben voor het verblijfsrecht, indien de verblijfsvergunning is verleend onder één van de beperkingen, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met r, en het derde lid. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over deze beperkingen.

Voor al deze verblijfsvergunningen gelden aparte vereisten die zijn neergelegd in het Vreemdelingenbesluit en de Vreemdelingencirculaire. De tekst hiervan kunt u vinden op http://www.overheid.nl onder wet-en regelgeving en circulaires

boekenkast

Wat is het verschil?

Wanneer u normaliter een werknemer uit het buitenland wilt halen of zelf in Nederland wilt komen werken, is een tewerkstellingsvergunning verplicht en moet de werknemer minimaal bijstandsniveau verdienen. Dit salarisniveau is meestal niet het probleem maar wel de tewerkstellingsvergunning. Een tewerkstellingsvergunning wordt namelijk alleen gegeven als er geen prioriteitsgenietend aanbod is. Dat wil zeggen als en geen Nederlandse ingezetenen beschikbaar zijn voor die baan.

Vreemdelingenrecht.com

Het was in het verleden moeilijk voor internationale bedrijven om hun werknemers voor een periode in Nederland te laten werken doordat de procedures lang duurden en doordat het vereiste was gesteld dat er geen prioriteitsgenietend aanbod mocht zijn. Ook de wetenschappelijke wereld is steeds mondialer geworden en ook daar was behoefte aan een wat ander vreemdelingenbeleid. Omdat dit Nederland op een achterstandstandspositie zou kunnen brengen is er een speciale verblijfsvergunning voor hoger gekwalificeerd personeel, de zogenoemde kennismigranten, gecreëerd. Voor deze mensen is geen tewerkstellingsvergunning nodig. Echter, een kennismigrant moet wel een stevig salaris krijgen: In 2007 is het looncriterium voor kennis-migranten van 30 jaar en ouder na indexering € 46.541,-. Voor kennismigranten jonger dan 30 jaar is het looncriterium na indexering € 34.130,-. Uitzondering hierop is de groep vreemdelingen die hier wetenschappelijk te werk worden gesteld (post-docs, universitair medewerkers, artsen in opleiding) voor wie deze inkomstenvereisten niet gelden.

Klik hier voor: uitgebreide informatie van de IND over kennismigranten en arbeid in loondienst. LEZEN!!!

2) Het doen van een aanvraag

Een verblijfsvergunning moet u aanvragen bij de IND. Op de website van de IND
staan formulieren die u kunt downloaden. Middels deze formulieren kunt u een verblijfsvergunning aanvragen. Op deze formulieren staat welke gegevens u moet meesturen.

Ieder soort verblijfsvergunning kent zijn eigen voorwaarden die genoemd staan in de Vreemdelingencirculaire. Vaak gaat het dan om inkomsteneisen. Bij bijvoorbeeld gezinshereniging en gezinsvorming dient uw referent over voldoende en duurzaam inkomen te beschikken. Controleer deze eerst want de leges zijn hoog.

Let op: waarschijnlijk moet de gewenste verblijfsvergunning in het land van herkomst worden aangevraagd middels de zogenoemde MVV (soort visum).

Wanneer u een werknemer naar Nederland wilt halen als kennismigrant werkt de procedure ietwat anders: 1. U logt in op de kennismigranten- en bedrijvenmodule en kiest voor het aanvraagformulier ‘Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf – kennismigrant’. U vult het formulier in en drukt het af.
2. U ondertekent de afgedrukte versie en deze stuurt u, inclusief de gevraagde bijlagen, aan het IND-loket kennis- en arbeidsmigratie.
3. Als het verzoek om advies compleet is ingediend, ontvangt u in principe binnen twee weken een beslissing op uw verzoek om advies voor de afgifte van een MVV.
4. Als u een positief advies ontvangt, kan de werknemer de MVV-aanvraag indienen bij de Nederlandse ambassade of consulaat.

3) Wat na een afwijzing van uw aanvraag?

Wanneer een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning (gezinshereniging, studie, medische behandeling) of voor een visum wordt afgewezen, kan de aanvrager binnen 28 dagen na dat besluit bezwaar maken bij de IND. De IND maakt dan een totale heroverweging en neemt een dan een nieuw besluit, de beschikking op bezwaar. Is deze nog steeds afwijzend of is de vreemdeling het om een andere reden niet eens met dat besluit dan kan die binnen 28 dagen in beroep bij de rechtbank.

advocatenvreemdelingenrecht.nl

In vreemdelingenzaken maakt het niet uit waar de vreemdeling woont om de relatieve competentie van de rechtbank te bepalen. De bestuursrechter van de rechtbank Den Haag is de bevoegde rechter en die delegeert de vreemdelingenzaken over de rechtbanken in heel Nederland (de zogenoemde nevenzittingsplaatsen). Het beroepschrifte begint altijd met het CIV-formulier dat moet worden gefaxt naar Haarlem. U kunt dit hier downloaden:

klik hier voor het CIV-formulier.
Dit formulier vult u in en faxt u door. Bij het CIV gaan ze dan uw zaak indelen op een rechtbank in Nederland. Van deze rechtbank krijgt u bericht met het verzoek om binnen een genoemde termijn de gronden van het beroep en de bestreden beschikking toe te sturen. In niet-asielzaken moet u ook griffiegeld betalen aan de rechtbank. Denk er om dat u alles binnen de genoemde termijn doet want anders zal de rechter de zaak niet-ontvankelijk verklaren.

Lees u verder op de pagina's over rechtshulp en beroep bij de rechtbank voor meer informatie over advocaten en procedures.

4) Meer over Kennismigranten

Evaluatie: kennismigrantenregeling succesvol

De ministerraad heeft op voorstel van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie ingestemd met de evaluatie kennismigrantenregeling. Uit klantonderzoek blijkt dat de regeling bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor kennismigranten en hun gezinsleden. De concurrentiekracht van de Nederlandse economie en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven wordt door de invoering van de kennismigrantenregeling verbeterd. Werkgevers zijn van oordeel dat de regeling snel, duidelijk en laagdrempelig is. De regeling haakt aan bij op de arbeidsmarkt schaars aanwezig toptalent. Bedrijven en kennisinstellingen gebruiken de regeling met name om internationale managers, onderzoekers en ICT’ers boven de dertig jaar naar Nederland te halen. Uit het klantonderzoek blijkt verder dat ook veel werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf gebruik maken van de regeling.

In de periode 1 januari 2005 tot 1 december 2005 zijn 1.393 verblijfsvergunningen voor kennismigranten verleend. Inmiddels hebben ook bijna 1.100 werkgevers een verklaring ondertekend, waardoor ze gebruik kunnen maken van de versnelde toelatingsregeling voor kennismigranten. Zo’n driekwart van deze bedrijven heeft inmiddels gebruik gemaakt van de regeling. Kennismigranten worden door deze regelgeving via één loket en met één document sneller geholpen als zij voldoen aan de inkomensgrens van 45.000 euro (voor kenniswerkers onder de dertig jaar is dit circa 33.000 euro). De Immigratie- en Naturalisatiedienst beslist in de regel binnen twee weken op de aanvragen van kennismigranten. Door gebruik te maken van deze regeling heeft men geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Bovendien kunnen kennismigranten in het bezit worden gesteld van een reguliere verblijfsvergunning voor de duur van maximaal vijf jaar.

Het kabinet wil ook de procedure van migranten die geen kennismigrant zijn, maar wel passen in het streven naar een dynamische kenniseconomie, snel en eenvoudig laten zijn. Het kabinet wil daartoe een modern toelatingsbeleid ontwikkelen, dat beter in overeenstemming is met de maatschappelijke behoeften. In het voorjaar van 2006 zal het kabinet een notitie presenteren met de contouren van een dergelijk modern migratiebeleid.

Persbericht ministerraad, RVD, 20.01.2006

Cijfers eerste helft 2007

Cijfers eerste helft 2007 "In de eerste helft van 2007 zijn in het kader van de kennismigrantenregeling bij het loket kennis- en arbeidsmigratie 2.665 aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) binnengekomen. Op 2.495 van deze aanvragen is een positieve beslissing genomen. Daarnaast zijn er 2.392 aanvragen voor een verblijfsvergunning (vvr) binnengekomen, waarvan in 2.361 van deze aanvragen daadwerkelijk een verblijfsvergunning is afgegeven onder de beperking ‘verblijf als kennismigrant’. Ten slotte zijn er nog 476 aanvragen voor verblijfsvergunningen binnengekomen met de vraag om de beperking te wijzigen in beperking ‘verblijf als kennismigrant’. Voor 390 verblijfsvergunningen is de beperking daadwerkelijk gewijzigd in ‘verblijf als kennis-migrant’." (bron: Nieuwsbrief IND 2007)

Nieuwsbrieven IND over kennismigranten

KLIK HIER Nieuwsbrieven IND over kennismigranten

Jurisprudentie

LJN: AV8676, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 06/6412, 06/6414 ( = citeertitel)
Datum uitspraak: 02-03-2006
Datum publicatie: 09-06-2006
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie: Mvv-aanvraag / kennismigrant / redelijke beslistermijn / ontvankelijkheid. Verzoekers hebben op 3 februari 2006 bezwaar ingediend tegen het niet tijdig beslissen op de mvv-aanvragen met als doel toelating als kennismigrant respectievelijk gezinslid van een kennism...
Samenvatting:
Mvv-aanvraag / kennismigrant / redelijke beslistermijn / ontvankelijkheid. Verzoekers hebben op 3 februari 2006 bezwaar ingediend tegen het niet tijdig beslissen op de mvv-aanvragen met als doel toelating als kennismigrant respectievelijk gezinslid van een kennismigrant, welke aanvragen zijn ingediend op 29 december 2005. Bij brief van 3 februari 2006 hebben verzoekers een aan dit bezwaarschrift connex verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend. Verweerder heeft ter zitting toegelicht dat de redelijke termijn van drie maanden als bedoeld in het beleid geen harde termijn is, hetgeen ook logisch is omdat het gaat om een uitwerking van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 4:13 Awb. De termijn van drie maanden is een richtsnoer. Van de in het beleid genoemde redelijke termijn kan, al naar gelang de omstandigheden van het geval, worden afgeweken. Het komt voor dat de redelijke termijn van drie maanden niet gehaald wordt en dat het beslissen op mvv-aanvragen feitelijk langer duurt. Ook is denkbaar dat zich in een individueel geval omstandigheden voordoen die maken dat er binnen een kortere termijn dan binnen drie maanden moet worden beslist. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het onderhavige geval sprake is van een zodanige combinatie van omstandigheden dat verweerder aanleiding had moeten zien om in dit geval niet uit te gaan van de standaardbeslistermijn van drie maanden, maar, gelijk verzoekers hebben verzocht, uit te gaan van een beslistermijn van vier weken. De voorzieningenrechter acht het volgende van belang. Hoewel moet worden vastgesteld dat uit dit beleid niet volgt dat ook op mvv-aanvragen met onderhavig doel binnen twee weken dient te worden beslist, kan uit vorenbedoeld beleid wel worden afgeleid dat de procedure ten aanzien van kennismigranten zich kenmerkt door een streven naar snelle besluitvorming. Vast staat dat er, kort voor onderhavige aanvragen werden ingediend, reeds een advies inzake de afgifte van een mvv ten behoeve van verzoekers was uitgebracht en verweerder dus bekend was met de situatie van verzoekers en, daarnaast, het merendeel van de van belang zijnde stukken. Aan de onderhavige mvv-aanvragen en aan het destijds verzochte advies zijn, zo moet worden vastgesteld, immers grotendeels dezelfde stukken ten grondslag gelegd. Voorts blijkt uit de brief van het bedrijf van 11 januari 2006 duidelijk dat het hier gaat om een snelgroeiend bedrijf, dat verzoekster, gelet op haar opleiding en werkervaring, zeer geschikt wordt geacht voor de te vervullen functie en dat verzoekster essentieel wordt geacht voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. De gemachtigde van verzoekers heeft ter zitting hieraan nog toegevoegd dat de functie van management accountant thans niet wordt vervuld, hetgeen nadelige consequenties heeft voor de bedrijfsvoering.

LJN: BA4064, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Assen , AWB 06/49379 Print uitspraak
Datum uitspraak: 16-02-2007
Datum publicatie: 03-05-2007
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie: Het door verzoeker in bezwaar aangevochten besluit komt, kort gezegd, hierop neer dat verzoeker geen vergunning tot verblijf als kennismigrant wordt verleend daar het salaris waartegen verzoeker in dienst zal worden genomen niet is aan te merken als marktconform en veel hoger ligt dan het marktconforme salaris. Ter zitting heeft verweerder nader toegelicht dat deze overweging aldus moet worden verstaan dat verweerder het op grond hiervan niet aannemelijk acht dat aan de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven.

LJN: AX6775, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 06/22299
Datum uitspraak: 19-05-2006
Datum publicatie: 09-06-2006
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Mvv-aanvraag / kennismigrantenregeling / motivering / dwangsom. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het standpunt van verweerder dat er redenen bestaan om te vermoeden dat het afgesproken salaris hoger is dan feitelijk zal worden betaald, feitelijke grondslag mist. Het bestreden besluit is in zoverre dan ook ondeugdelijk gemotiveerd. Gegeven het feit dat verweerder geen andere argumenten aan zijn standpunt ten grondslag heeft gelegd en bij het ontbreken van enig ander signaal, moet het er naar het oordeel van de voorzieningenrechter voor worden gehouden dat referent en verzoeker een reëel salaris zijn overeengekomen en dat deze afspraak zal worden nagekomen. Voor zover verweerder tevens heeft beoogd te stellen dat nu verzoeker geen marktconform salaris ontvangt, de hoogte van het salaris dat zal worden uitbetaald geen weerspiegeling is van de waarde die verzoeker vertegenwoordigt op de Nederlandse arbeidsmarkt, zodat verzoeker niet als kennismigrant kan worden beschouwd, overweegt de voorzieningenrechter dat dit standpunt van verweerder betekent dat tevens wordt getoetst of het salaris van verzoeker overeenkomt met het marktconforme salaris voor dit soort functies. Voor een dergelijke visie is echter geen grondslag te vinden in het beleid en de regelgeving inzake kennismigranten. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de gevraagde voorziening toe te wijzen en draagt verweerder op om verzoeker uiterlijk binnen een week na verzending van deze uitspraak te behandelen als ware hij in bezit van een machtiging tot voorlopig verblijf als kennismigrant.

LJN: BB5505, Raad van State , 200703408/1
Datum uitspraak: 02-10-2007
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Mvv-aanvraag / kennismigrant / aantonen kwalificatie werknemer
In het besluit van 6 december 2006 betreffende de vreemdeling heeft de minister, door niet alleen te wijzen op het feit dat het overeengekomen salaris niet marktconform is, maar ook bij zijn oordeel te betrekken dat de werkgever niet door middel van bescheiden heeft gestaafd dat de vreemdeling gekwalificeerd is om de functie van chef-kok uit te oefenen en dat evenmin gebleken is dat de vreemdeling enige ervaring op dit gebied heeft opgedaan, nader gemotiveerd waarom op voorhand aannemelijk is dat niet zal of niet zal kunnen worden voldaan aan hetgeen in de arbeidsovereenkomst is bepaald. Artikel 1d, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit, de daarop gegeven toelichting in de Nota van Toelichting en het beleid als vermeld in de Vc 2000 bieden geen grond voor het oordeel dat in een dergelijke situatie de verblijfsvergunning met het oog waarop de vreemdeling de mvv heeft aangevraagd niet mag worden geweigerd. De rechtbank heeft mitsdien ten onrechte overwogen dat in de besluiten van 6 december 2006 een onjuist toetsingskader is gehanteerd en geen juiste uitvoering is gegeven aan de uitspraak van de rechtbank van 26 oktober 2006.

LJN: BB8835, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Zwolle , AWB 07/23594
Datum uitspraak: 21-11-2007
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Mvv-aanvraag / kennismigrant / toetsingskader / criteria
In hoeverre kunnen andere criteria dan het salariscriterium en de werkgeversverklaring ? zoals marktconformiteit van het salaris, solvabiliteit van de werkgever en kwalificaties van eiser - een rol spelen bij de beoordeling. Uit de toelichting blijkt dat de wetgever heeft gekozen voor het salariscriterium omdat het salaris eenduidig en objectief is vast te stellen en de waarde van een werknemer op de Nederlandse arbeidsmarkt weergeeft. Uit de tekst van de wet- en regelgeving en de nota?s van toelichting blijkt verder dat de wetgever, naast het vereiste van een werkgeversverklaring en het salariscriterium, geen andere criteria heeft willen stellen. Inwilliging van de aanvraag tot toelating als kennismigrant kan met name niet afhankelijk worden gesteld van een bepaald opleidingsniveau. De nota van toelichting van 27 september 2004 tot wijziging van het Vb 2000 (Staatsblad 2004, nr. 482) legt, zoals eiser terecht stelt, de nadruk op toetsing en eventuele sanctionering achteraf. Daarmee is echter niet gezegd dat geen enkele vorm van toetsing vooraf is toegestaan, mits dit in direct verband staat met de twee geldende criteria, het salariscriterium en de werkgeversverklaring. Verweerder heeft een dergelijke toetsing vooraf in het beleid opgenomen, inhoudende dat de aanvraag zal worden afgewezen indien niet aannemelijk is dat de werkgever de in de verklaring neergelegde verplichtingen zal (kunnen) nakomen. Nu deze afwijzingsgrond direct verbonden is met de vereiste werkgeversverklaring en voorts niet in tegenspraak is met de wet en de bedoeling van de wetgever, kan het beleid op dit punt niet als kennelijk onredelijk worden aangemerkt. De rechtbank komt gelet op het voorgaande dan ook tot het volgende toetsingskader. Verweerder kan andere factoren dan het salariscriterium en de werkgeversverklaring, enkel een rol laten spelen in het kader van de vraag of nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de werkgeversverklaring aannemelijk is. Resumerend is de rechtbank met eiser van oordeel dat verweerder uit de factoren solvabiliteit van de werkgever, kwalificaties van eiser en (gebrek aan) marktconformiteit van het loon, afzonderlijk noch tezamen bezien, heeft kunnen afleiden dat niet aannemelijk is dat de werkgever de in de verklaring neergelegde verplichtingen zal nakomen.

LJN: BB8835, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/23594
Datum uitspraak: 21-11-2007
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Mvv-aanvraag / kennismigrant / toetsingskader / criteria In hoeverre kunnen andere criteria dan het salariscriterium en de werkgeversverklaring – zoals marktconformiteit van het salaris, solvabiliteit van de werkgever en kwalificaties van eiser - een rol spelen bij de beoordeling. Uit de toelichting blijkt dat de wetgever heeft gekozen voor het salariscriterium omdat het salaris eenduidig en objectief is vast te stellen en de waarde van een werknemer op de Nederlandse arbeidsmarkt weergeeft. Uit de tekst van de wet- en regelgeving en de nota’s van toelichting blijkt verder dat de wetgever, naast het vereiste van een werkgeversverklaring en het salariscriterium, geen andere criteria heeft willen stellen. Inwilliging van de aanvraag tot toelating als kennismigrant kan met name niet afhankelijk worden gesteld van een bepaald opleidingsniveau. De nota van toelichting van 27 september 2004 tot wijziging van het Vb 2000 (Staatsblad 2004, nr. 482) legt, zoals eiser terecht stelt, de nadruk op toetsing en eventuele sanctionering achteraf. Daarmee is echter niet gezegd dat geen enkele vorm van toetsing vooraf is toegestaan, mits dit in direct verband staat met de twee geldende criteria, het salariscriterium en de werkgeversverklaring. Verweerder heeft een dergelijke toetsing vooraf in het beleid opgenomen, inhoudende dat de aanvraag zal worden afgewezen indien niet aannemelijk is dat de werkgever de in de verklaring neergelegde verplichtingen zal (kunnen) nakomen. Nu deze afwijzingsgrond direct verbonden is met de vereiste werkgeversverklaring en voorts niet in tegenspraak is met de wet en de bedoeling van de wetgever, kan het beleid op dit punt niet als kennelijk onredelijk worden aangemerkt. De rechtbank komt gelet op het voorgaande dan ook tot het volgende toetsingskader. Verweerder kan andere factoren dan het salariscriterium en de werkgeversverklaring, enkel een rol laten spelen in het kader van de vraag of nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de werkgeversverklaring aannemelijk is. Resumerend is de rechtbank met eiser van oordeel dat verweerder uit de factoren solvabiliteit van de werkgever, kwalificaties van eiser en (gebrek aan) marktconformiteit van het loon, afzonderlijk noch tezamen bezien, heeft kunnen afleiden dat niet aannemelijk is dat de werkgever de in de verklaring neergelegde verplichtingen zal nakomen.

LJN: BB9872, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/13599, 06/30825 Datum uitspraak: 26-11-2007
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie: Wezenlijk Nederlands economisch belang
Eiser heeft zich op het standpunt gesteld dat het beleid van de Minister van Economische zaken neergelegd in de notitie van 1 mei 2006 dat niet langer specifiek bedrijfsactiviteiten worden uitgesloten van het wezenlijk Nederlands economisch belang en dat elke bedrijfsactiviteit individueel zal worden beoordeeld volgens nieuwe criteria, geldend beleid is. Volgens eiser wordt dit beleid ook al daadwerkelijk uitgevoerd door de Minister van Economische Zaken. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft eiser een afschrift overgelegd van de e-mail wisseling tussen advocaat mr. E. Köse en een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. In deze e-mails is bevestigd dat de ambtenaar thans aanvragen beoordeeld op grond van de nieuwe regeling van 1 mei 2006. Verweerder heeft ter zitting het standpunt gehandhaafd dat het beleid van verweerder zoals thans in de Vc 2000 is neergelegd, niet is gewijzigd. Zoals door deze rechtbank, nevenzittingsplaats Haarlem is overwogen in de uitspraak van 27 augustus 2007, Awb 06/30937 (gepubliceerd in JV 2007, 485) moet uit de brief van de Minister van Economische Zaken van 9 juli 2007 worden afgeleid dat de notitie van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2006 niet anders kan worden opgevat dan als een beleidsvoornemen. Hetgeen eiser in de onderhavige procudure naar voren heeft gebracht, biedt onvoldoende grond om thans tot een ander oordeel te komen. Ook als moet worden aangenomen dat de Minister van Economische Zaken – in weerwil van hetgeen hij heeft gesteld in de brief van 9 juli 2007 - in zijn advisering aan verweerder thans reeds de notitie van 1 mei 2006 toepast, brengt dit de rechtbank niet tot een ander oordeel. Niet gebleken is immers dat verweerders beleid om geen advies te vragen aan de Minister van Economische Zaken wanneer het bedrijfsactiviteiten van (onder meer) Islamitische slagerijen betreft, is gewijzigd. Een zodanig besluit tot wijziging van het beleid is niet gepubliceerd. In hetgeen eiser heeft aangevoerd is geen reden om te twijfelen aan de mededeling van verweerder ter zitting dat deze aanvragen niet ter advisering aan de Minister van Economische Zaken worden voorgelegd. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of aangevoerd op grond waarvan aangenomen moet worden dat verweerder een andere vaste bestuurspraktijk hanteert, dan thans neergelegd in de Vc 2000. (Toevoeging van de webmaster: eiser wilde aanhaken bij de kennismigrantenregeling maar dat wordt dus afgeschoten)

De volledige uitspraken staan op www.rechtspraak.nl

Vanaf januari 2008 is het ook mogelijk om op de website van de Raad van State de uitspraken in hoger beroep in vreemdelingenrecht zaken te bekijken.

Links

familie kennismigranten snel verblijfsvergunning
kamervragen Geert Wilders 22/6/2007

5) Uw opmerking of vraag
Google
 You can request a free link to your company or organisation on our website. Please visit our linkfarm http://www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl/linkfarm.html or
linkfarm2.php

Wilt u een link naar uw organisatie of bedrijf op onze website. Dat kan op verzoek gratis. Gaat u daarvoor naar onze linklijst:
http://www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl/linkfarm.html of
linkfarm.php

Mail: webmaster@vreemdelingenrecht.com