Nieuwsbrief 3
Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij DaisyconOude Nieuwsbrieven

nieuwsbrief 1Adverteren bij Daisycon


Adverteren bij Daisycon Een Daisycon advertentie
urllist.txt
sitemap
sitemap
rss


Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

This is the newsletter of www.vreemdelingenrecht.com, www.advocatenvreemdelingenrecht.nl en www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl Most of it will be in Dutch with an English summary in italic.

Dit is de gezamelijke nieuwsbrief van www.vreemdelingenrecht.com, www.advocatenvreemdelingenrecht.nl en www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl

Stageplek Advocatenkantoor / vacancy at Dutch law firmTIJDENS JE VAKANTIE EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN DE ADVOCATUUR?

Benders Advocaten in Zoetermeer is een kantoor waar de belangen van cliënten op het gebied van verschillende rechtsgebieden zoals personen- en familierecht, strafrecht, ondernemingsrecht en vreemdelingenrecht worden behartigd. Er zijn 6 juristen en 1 administratief en twee secretarieel medewerkers werkzaam.

Voor de zomervakantie is er ruimte voor

2 stagiairs/ stagiaires (3 dagen per week) voor ten minste 2 maanden

Schroom echter niet om ook te solliciteren voor een periode na de vakantie.

Het werk van een advocaat is zeker niet de hele dag processtukken opstellen. Een groot gedeelte bestaat uit correspondentie en telefoongesprekken. Afhankelijk van het rechtsgebied dat de betreffende advocaat doet gaat hij/zij veel of weinig naar zittingen.

Je zal worden ingezet op de administratie en bij gebleken geschiktheid mag je ook licht juridisch werk doen. Hier leer je ook werken met het automatiseringssysteem Fidura. Het secretariaat is de spil van de organisatie waar je van alles ziet langskomen: de ontvangen en te verzenden post gaat door je handen en je bent het eerste cliëntencontact aan de telefoon en aan de balie. Zo nu en dan mag je mee naar zitting of bij een gesprek met een cliënt komen zitten. Ondanks het feit dat jij stage komt lopen om veel ervaringen op te doen gaan we er van uit dat je goed je handen laat wapperen. Het is zeker geen betaalde vakantie!

De stage kan zowel leuk zijn voor rechtenstudenten als voor mensen die een opleiding tot secretaresse volgen.

Werkzaamheden:
- Postverwerking
- Beantwoorden van de telefoon
- Verzorgen van correspondentie aan cliënten en derden
- Lichte juridische werkzaamheden

Wij bieden: - Aanvulling van je theoretische kennis met een schat van praktijkervaring door je mee te laten gaan naar zittingen, je besprekingen te laten bijwonen met cliënten enzovoort;
- Een stage vergoeding van € 150 euro (bruto).
- Een onkostenvergoeding van € 50 euro (netto) per maand voor onder meer "kantoorkleding";
- Een vaste reiskostenvergoeding op basis van 0,19 ct per kilometer voor woon-werkverkeer;
- Een getuigschrift bij succesvol afronden van de stage

Wat verwachten wij:
- Ingeschreven bij hetzij universiteit of HBO rechten, SJD, criminologie hetzij een opleiding volgen tot administratief medewerker;
- Goede computervaardigheid (Word, internet)
- Kennis van bovengenoemde rechtsgebieden is een pre;
- Enthousiasme en inzet

Sollicitaties:
Solliciteren kan per brief of e-mail bij mevrouw mr. M.W.W. Raspe, Benders Advocaten, Engelandlaan 328, 2711 DZ Zoetermeer, mraspe@bendersadvocaten. Sollicitatiegesprekken 30 mei! Open sollicitaties na 30 mei 2008 zijn ook welkom.

Adverteren bij Daisycon

Lezing / Lecture

Dirk Hoerder will give a talk on Tuesdag June 24 at 4 o clock in room 147 of the Lipsius building. (Leiden University). Dirk Hoerder is the author of the monumentous book Cultures in Contact (for a review see below)

The title of his presentation is: "View-points and Perspectives: On the Problems of Framing Research on Migrations and Migrants" Hoerder starts from the timeframe in Cultures in Contact and its consequences, moves to the different perspective in Creating Societies and moves out from there to discussions in the field in general.

You are kindly invited to this talk by one of the most important current migration historians

Inburgering

Kijkt u eens op http://www.hollandtest.com/ voor online inburgeringscursussen.

Have a look at http://www.hollandtest.com/ for inburgeren online

Jurisprudentie over kennismigranten en werken in Nederland / Jurisprudence on kennismigrants or working in the Netherlands

LJN: BC8319, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/35315, 07/35316, 07/35317
Datum uitspraak: 18-03-2008
Datum publicatie: 02-04-2008
In het onderhavige geval voldoen eisers aan het salariscriterium. De werkgever is kennelijk bereid de door verweerder niet als markconform aangemerkte salarissen te betalen aangezien er slechts weinig aanbod is van gemotiveerde werknemers die vuil en zwaar werk willen doen. Kennelijk vertegenwoordigen eisers voor de werkgever deze waarde op de Nederlandse arbeidsmarkt. Nu niet in geschil is dat eisers in hun land van herkomst agrariërs zijn en in Nederland soortgelijke werkzaamheden zullen verrichten is naar het oordeel van de rechtbank niet gebleken van omstandigheden op grond waarvan getwijfeld moet worden aan de daadwerkelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het enkele feit dat de aan eisers geboden salarissen hoger zijn dan volgens verweerder normaal gesproken wordt betaald voor ongeschoolde arbeid, is naar het oordeel van de rechtbank geen grond voor het oordeel dat daadwerkelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet aannemelijk is. Verzoeken als de in het geding zijnde, zijn het gevolg van de keuze die de regering heeft gemaakt voor het salariscriterium

LJN: BD0986, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/34207
Datum uitspraak: 04-03-2008
Datum publicatie: 06-05-2008
Kennismigrant / zoekperiode / ACVZ-advies / wijziging beleid
De rechtbank overweegt dat -gegeven het ACVZ-advies van februari 2007- het ten tijde van het bestreden besluit geldende beleid, zoals neergelegd in de Vc 2000, niet als redelijk aangemerkt kan worden. De ACVZ heeft immers na onderzoek vastgesteld dat de regeling met betrekking tot kennismigranten, waaronder de zoekperiode van drie maanden, ernstig tekortschiet. De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet zorgvuldig heeft gehandeld door het als ernstig tekortschietend te gekwalificeren beleid, zoals destijds neergelegd in de Vc 2000, ten grondslag te leggen aan het bestreden besluit. Ten tijde van het bestreden besluit van 7 augustus 2007 was immers het, op verzoek van de rechtsvoorganger van verweerder uitgebrachte ACVZ-advies van februari 2007 beschikbaar. Verweerder had zijn beslissing in de onderhavige zaak derhalve dienen aan te houden in afwachting van de op handen zijnde beleidswijziging, welke kort nadien in werking is getreden (WBV 2007/38). Verweerder kan niet volstaan met de overweging dat de beleidswijziging ten tijde van het bestreden besluit nog niet was geïmplementeerd. Eiser heeft voorts terecht aangevoerd dat verweerder hem had moeten horen.

LJN: BC9415, Rechtbank Arnhem, AWB 07/3924
Datum uitspraak: 17-03-2008
Datum publicatie: 14-04-2008
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. Een handgeschreven bijlage bij het inlichtingen- en verhoorformulier met betrekking tot het verhoor van een vreemdeling 4 is niet ondertekend of geparafeerd door de vreemdeling 4, zodat onvoldoende vaststaat dat hij een overeenkomstige verklaring heeft afgelegd. Mede gelet daarop is het bestreden besluit ten aanzien van de vreemdelingen 2 en 3 enkel gebaseerd op het feit dat zij in de bedrijfsruimte van eiser aanwezig waren op het moment van de controle. Zonder ondersteunend bewijs is dit naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om te concluderen dat de vreemdelingen 2 en 3 ook daadwerkelijk arbeid voor eiser hebben verricht. Beroep gegrond.

Adverteren bij Daisycon
LJN: BD0956, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/13422
Datum uitspraak: 31-03-2008
Datum publicatie: 07-05-2008
Associatiebesluit 1/80 / standstill-bepaling / aanscherping beleid na eerdere versoepeling Anders dan verweerder heeft betoogd, is de rechtbank van oordeel dat de aanscherping van het beleid, na de eerdere versoepeling daarvan in 1985, een nieuwe beperking is in de zin van artikel 13 van Besluit 1/80, die in situaties waarin deze bepaling van toepassing is, buiten toepassing dient te worden gelaten. De rechtbank vindt steun voor dit oordeel in het arrest Tum & Dari en de ambtshalve bij de rechtbank bekende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 maart 2008 in de zaak 200409217/1-A, (Günes) (LJN: BC6595) waarin ten aanzien van de in artikel 41, eerste lid, van het Protocol bij de Associatie-overeenkomst neergelegde standstill-bepaling eenzelfde redenering is gevolgd. Aan de in artikel 41, eerste lid, van het Protocol en artikel 13 van Besluit 1/80 neergelegde standstill-bepalingen dient dezelfde betekenis te worden gehecht (zie het arrest van het Hof van 21 oktober 2003 in zaak C 317/01, C 369/01, Abatay & Sahin, JV 2004, 2). Gezien het vorenstaande heeft verweerder de aanvraag van eiser ten onrechte niet getoetst aan het beleid zoals dat in 1985 gold. Reeds hierom is het beroep gegrond. Het bestreden besluit dient te worden vernietigd wegens strijd met de artikelen 3:2 en 7:12, eerste lid, Awb.

LJN: BC9102, Raad van State , 200707513/1
Datum uitspraak: 01-04-2008
Datum publicatie: 10-04-2008
Inhoudsindicatie: Turkse werknemer / Associatiebesluit 1/80 / legale arbeid / tijdens gedoogd verblijf verrichtte arbeid / stabiele en niet voorlopige situatie op de arbeidsmarkt
De klacht van de vreemdeling dat de rechtbank heeft miskend dat arbeid gedurende gedoogd verblijf als legaal verblijf kan worden aangemerkt beoogt kennelijk aan te sluiten bij het overwogene in punt 30 van het door hem ingeroepen arrest Sevince. In punt 30 van dat arrest heeft het Hof, voor zover thans van belang, overwogen dat het legale karakter van arbeid niet noodzakelijk wordt bepaald door het bezit van een legale verblijfstitel. In de klacht van de vreemdeling ligt derhalve het betoog besloten dat de door hem na 28 oktober 2004 verrichtte arbeid, ondanks het ontbreken van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, niettemin legaal is als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van besluit nr. 1/80. In punt 30 van voormeld arrest heeft het Hof echter ook overwogen dat het legale karakter van arbeid veronderstelt dat de situatie van de betrokkene op de arbeidsmarkt stabiel en niet slechts van voorlopige aard is. Derhalve is aan de orde de vraag of de situatie van de vreemdeling op de arbeidsmarkt na afloop van de geldigheidsduur van de aan hem verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op 28 oktober 2004 als stabiel en niet-voorlopig moet worden aangemerkt. Niet in geschil is dat het de vreemdeling was toegestaan de beslissing over het verblijfsrecht hier te lande af te wachten, zodat hij van 29 oktober 2004 tot 11 april 2007 rechtmatig verblijf heeft gehad. Uit de rechtspraak van het Hof, als hiervoor onder 2.1.2 weergegeven, volgt dat de vreemdeling zich gedurende deze periode niet in een stabiele en niet-voorlopige situatie op de arbeidsmarkt heeft bevonden, zodat geen sprake is geweest van een niet omstreden verblijfsrecht. De door de vreemdeling na 28 oktober 2004 tijdens zogenaamd gedoogd verblijf verrichtte arbeid kan derhalve niet als legale arbeid, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van besluit nr. 1/80 worden aangemerkt. De door vreemdeling ingeroepen uitspraak van de toenmalige Afdeling rechtspraak van de Raad van State van 8 november 1993, leidt niet tot een ander oordeel, omdat in de situatie, in die uitspraak vermeld, het zogenaamde gedoogd verblijf wel als stabiel en niet-voorlopig in vorenbedoelde zin kon worden aangemerkt.

LJN: BD1007, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/41421
Datum uitspraak: 25-04-2008
Datum publicatie: 13-05-2008
Turkse werknemer / artikel 6 Associatiebesluit 1/80 / dezelfde werkgever / uitzendbureau / inlener
Uit het vereiste dat sprake moet zijn van een jaar legale arbeid bij dezelfde werkgever is af te leiden dat is beoogd te bezien of in enige mate gewaarborgd is dat sprake is van voldoende continuïteit in de arbeidsverhouding. Vanuit die gedachte is niet van belang wie precies als werkgever moet worden aangemerkt of dat sprake is van een gedeeld werkgeverschap. Evenmin is van belang hoe de arbeidsverhouding precies moet worden gekwalificeerd. Voor de toepassing van artikel 6 van het Besluit 1/80 is primair van belang dat de arbeid wordt verricht als werknemer. Daarnaast moet voldoende continuïteit in de feitelijke arbeidsverhouding zijn gewaarborgd. Naar het oordeel van de rechtbank is daarvan in geval van het verrichten van arbeid via een uitzendbureau sprake indien de betrokken Turkse werknemer gedurende een jaar bij hetzelfde uitzendbureau en/of bij hetzelfde inlenende bedrijf heeft gewerkt en aansluitend bij datzelfde uitzendbureau en/of datzelfde inlenende bedrijf werkzaam kon blijven. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat de arbeidsmarkt in een lidstaat als Nederland inmiddels wordt gekenmerkt door een grote vraag naar en aanbod van flexibele arbeid. Daarbij maken werknemers in toenemende mate de keuze om structureel op basis van een uitzendovereenkomst werkzaam te zijn. Arbeid op basis van een uitzendovereenkomst is daarmee evenzeer een algemeen aanvaarde reguliere vorm van arbeid geworden als arbeid op basis van een vaste arbeidsovereenkomst. Ook Turkse werknemers die tot de legale arbeidsmarkt behoren, zoals eiser, blijken ervoor te kiezen structureel werkzaam te zijn op basis van een uitzendovereenkomst. Tegen deze achtergrond moeten begrippen in artikel 6 van het Besluit 1/80 zo worden uitgelegd dat het voor Turkse werknemers die tot de legale arbeidsmarkt behoren mogelijk is te integreren in de arbeidsmarkt van de lidstaat van ontvangst en hun positie op die arbeidsmarkt te verstevigen door structureel arbeid te verrichten op basis van een uitzendovereenkomst. De restrictie die het eerste lid, aanhef en eerste streepje, van artikel 6 van het Besluit 1/80 stelt moet daarbij worden opgevat als het vereiste dat de betrokken Turkse werknemer gedurende een jaar werkzaam is geweest en aansluitend werkzaam kan blijven bij hetzelfde uitzendbureau dan wel bij hetzelfde inlenende bedrijf. Een andere uitleg, zoals door verweerder wordt voorgestaan, zou er in feite toe leiden dat aan Turkse werknemers die tot de legale arbeidsmarkt behoren en die ervoor kiezen structureel op basis van een uitzendovereenkomst werkzaam te zijn, categorisch de voordelen die artikel 6 van het Besluit 1/80 in het leven roept, worden ontnomen. Die uitleg is naar het oordeel van de rechtbank in strijd met het doel van de Associatieovereenkomst en ontneemt het nuttig effect aan de toepassing van artikel 6 van het Besluit 1/80.

LJN: BD1002, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/38779
Datum uitspraak: 25-04-2008
Datum publicatie: 06-05-2008
Turkse werknemer / artikel 6 Associatiebesluit 1/80 / dezelfde werkgever / uitzendbureau / inlener Vaststaat dat in de geschetste arbeidsverhouding van eiser alle drie elementen – arbeid, loonbetaling en gezagsverhouding – aanwezig zijn om eiser voor de toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit 1/80 aan te merken als werknemer. Tussen partijen is dat ook niet in geschil. Minder eenvoudig is het antwoord op de vraag wie in deze arbeidsverhouding voor de toepassing van genoemd artikel 6 als werkgever moet worden aangemerkt: het uitzendbureau, het inlenend bedrijf of wellicht beide. Geconstateerd moet worden dat binnen de arbeidsverhouding van eiser de genoemde drie elementen – arbeid, loonbetaling en gezagsverhouding – aan de werkgeverszijde zijn verdeeld over zowel het uitzendbureau als over het inlenende bedrijf. Aldus is naar het oordeel van de rechtbank sprake van een vorm van gedeeld werkgeverschap. Vervolgens is de vraag hoe bij de geschetste figuur van gedeeld werkgeverschap het begrip “dezelfde werkgever” als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit 1/80 moet worden ingevuld. De rechtbank overweegt dat de hier in het geding zijnde arbeidsverhouding niet uitdrukkelijk in artikel 6 van het Besluit 1/80 is geregeld. Het begrip “dezelfde werkgever”, genoemd in artikel 6, eerste lid, aanhef en eerste streepje, van het Besluit 1/80, moet echter zodanig worden uitgelegd, dat daardoor het nuttig effect van voornoemde bepaling niet verloren gaat. Daarbij is van belang dat het bepaalde in artikel 6 van het Besluit 1/80 dient te worden bezien tegen de achtergrond van het doel van de Associatieovereenkomst. Overeenkomstig vaste rechtspraak van het Hof heeft voornoemde bepaling tot doel de positie van Turkse werknemers in de gastlidstaat steeds verder te verstevigen. Uit het vereiste dat sprake moet zijn van een jaar legale arbeid bij dezelfde werkgever is af te leiden dat is beoogd te bezien of in enige mate gewaarborgd is dat sprake is van voldoende continuïteit in de arbeidsverhouding. Vanuit die gedachte is niet van belang wie precies als werkgever moet worden aangemerkt of dat sprake is van een gedeeld werkgeverschap. Evenmin is van belang hoe de arbeidsverhouding precies moet worden gekwalificeerd. Voor de toepassing van artikel 6 van het Besluit 1/80 is primair van belang dat de arbeid wordt verricht als werknemer. Daarnaast moet voldoende continuïteit in de feitelijke arbeidsverhouding zijn gewaarborgd. Naar het oordeel van de rechtbank is daarvan in geval van het verrichten van arbeid via een uitzendbureau sprake indien de betrokken Turkse werknemer gedurende een jaar bij hetzelfde uitzendbureau en / of bij hetzelfde inlenende bedrijf heeft gewerkt en aansluitend bij datzelfde uitzendbureau en / of datzelfde inlenende bedrijf werkzaam kan blijven. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat de arbeidsmarkt in een lidstaat als Nederland inmiddels wordt gekenmerkt door een grote vraag naar en aanbod van flexibele arbeid. Daarbij maken werknemers in toenemende mate de keuze om structureel op basis van een uitzendovereenkomst werkzaam te zijn. Arbeid op basis van een uitzendovereenkomst is daarmee evenzeer een algemeen aanvaarde reguliere vorm van arbeid geworden als arbeid op basis van een vaste arbeidsovereenkomst. Ook Turkse werknemers die tot de legale arbeidsmarkt behoren, zoals eiser, blijken ervoor te kiezen structureel werkzaam te zijn op basis van een uitzendovereenkomst. Tegen deze achtergrond moeten begrippen in artikel 6 van het Besluit 1/80 zo worden uitgelegd dat het voor Turkse werknemers die tot de legale arbeidsmarkt behoren mogelijk is te integreren in de arbeidsmarkt van de lidstaat van ontvangst en hun positie op die arbeidsmarkt te verstevigen door structureel arbeid te verrichten op basis van een uitzendovereenkomst. De restrictie die het eerste lid, aanhef en eerste streepje, van artikel 6 van het Besluit 1/80 stelt moet daarbij worden opgevat als het vereiste dat de betrokken Turkse werknemer gedurende een jaar werkzaam is geweest en aansluitend werkzaam kan blijven bij hetzelfde uitzendbureau dan wel bij hetzelfde inlenende bedrijf. Een andere uitleg zou er in feite toe leiden dat aan Turkse werknemers die tot de legale arbeidsmarkt behoren en die ervoor kiezen structureel op basis van een uitzendovereenkomst werkzaam te zijn, categorisch de voordelen die artikel 6 van het Besluit 1/80 in het leven roept, worden ontnomen. Die uitleg is naar het oordeel van de rechtbank in strijd met het doel van de Associatieovereenkomst en ontneemt het nuttig effect aan de toepassing van artikel 6 van het Besluit 1/80. Het vorenstaande betekent in het onderhavige geval, waarin sprake is van een ongewijzigde situatie zowel ten aanzien van het uitzendbureau als ten aanzien van de inlener, dat eiser voldoet aan het gestelde in artikel 6, eerste lid, aanhef en eerste streepje, van het Besluit 1/80. Gelet hierop had eiser aanspraak op voortzetting van de arbeidsverhouding en, daaraan gekoppeld, verblijfsrecht. Derhalve heeft verweerder eisers aanvraag ter vaststelling van zijn uit het Besluit 1/80 voortvloeiend verblijfsrecht ten onrechte afgewezen. Beroep gegrond. Op dezelfde datum heeft de meervoudige kamer in een zaak, waarin sprake was van een ongewijzigde situatie alleen voor wat betreft het uitzendbureau – er was sprake een uitzendbureau en twee inleners - in dezelfde zin geoordeeld (zie AWB 07/41421).

Adverteren bij Daisycon

Vacature bij de overheid op het gebied van vreemdelingenrecht / vacancy immigration law public service

Juristen vreemdelingenrecht, UJG, Nederland

Ervaring: Niet nader bepaald Aanstelling: Gedetacheerd Vacaturebeschrijving Voor onze opdrachtgever binnen de overheid is UJG met spoed op zoek naar juristen met kennis van of ervaring met het vreemdelingenrecht.

Profiel:
De ideale kandidaat beschikt over een afgeronde juridische opleiding op minimaal HBO-niveau en heeft aantoonbare kennis van en/of ervaring met bestuursrecht, bij voorkeur eveneens met het vreemdelingenrecht. Je bent in staat om resultaatgericht en zelfstandig te werken. Je werkhouding kenmerkt zich als pro-actief en je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Informatie:
De werkzaamheden worden vanaf verschillende locaties in Nederland uitgevoerd. Het betreft een interim opdracht tot oktober 2008, met een optie om dit te verlengen tot het einde van het jaar. Een fulltime inzet (40 uur per week) gedurende deze opdracht is vereist.

Als jij interesse hebt in deze functie en op korte termijn beschikbaar bent, komt UJG graag met je in contact. Ook als je niet geheel aan de functie-eisen voldoet, maar wel beschikt over een juridische achtergrond en interesse hebt in - de projecten van - UJG, komen wij graag met je in contact. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariska Pastoors of Kenza Tarqaat op telefoonnummer 030 - 2305959 of stuur je CV naar ktarqaat@ujg.nl of mpastoors@ujg.nl.

Oude Nieuwsbrieven / older newsletters

nieuwsbrief 1
nieuwsbrief 2
nieuwsbrief 3

Wat staat er nu op de blog? / What's new on the blog at the moment?Contact
Contact

Contact: webmaster@vreemdelingenrecht.com

Neem een abonnement op de websites en Nieuwsbrief met een rss-feed.
SubscribeAls kennismigrant naar Nederland

↑ Grab this Headline Animator


Vreemdelingenrecht.com

↑ Grab this Headline Animator


advocatenvreemdelingenrecht

↑ Grab this Headline Animator


Zie ook / see also :
http://www.vreemdelingenrecht.com
http://www.advocatenvreemdelingenrecht.nl
http://www.beautifulholland.eu
http://www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl


Aangepast zoeken