Nieuwsbrief 5Amsterdam at night

oude nieuwsbrieven / old newsletters

nieuwsbrief 1
nieuwsbrief 2
nieuwsbrief 3
nieuwsbrief 4Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij DaisyconAdverteren bij Daisycon


Adverteren bij Daisycon Een Daisycon advertentie
urllist.txt
sitemap
sitemap
rss
Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon
This is the newsletter of www.vreemdelingenrecht.com, www.advocatenvreemdelingenrecht.nl en www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl Most of it will be in Dutch with an English summary in italic.

Dit is de gezamelijke nieuwsbrief van www.vreemdelingenrecht.com, www.advocatenvreemdelingenrecht.nl en www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl

Inburgeringsexamen niet altijd nodig? / Exam in home coutry still an obligation?

De rechtbank in Amsterdam oordeelde maandag dat migranten die bij hun gezin in Nederland willen komen wonen, niet eerst een inburgeringsexamen in hun land hoeven af te leggen. Volgens een wet uit 2005 moeten migranten een basisexamen Nederlands, waarbij kennis van taal en cultuur wordt getoetst, doen als voorwaarde voor een aanvraag voor een voorlopige verblijfsvergunning die in dit verband nodig is. Een Marokkaanse die bij haar man in Nederland wilde wonen, vocht deze eis aan. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beraadt zich over de vraag of de overheid hoger beroep aantekent tegen de uitspraak.

A Dutch court ruled that people who want to get reunited with their family in The Netherlands do not have the obligation to pass an exam on Dutch language and culture in their home country. The immigration service (IND) is considering to appeal this ruling

LJN: BD7189, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Amsterdam , AWB 07/18932
Datum uitspraak: 15-07-2008
Datum publicatie: 15-07-2008
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Inburgeringsvereiste in het buitenland in het kader van gezinsvorming/gezinshereniging De rechtbank stelt vast dat artikel 3.13 van het Vb 2000 verplicht tot het verlenen van een verblijfsvergunning onder de beperking gezinshereniging/gezinsvorming indien - voor zover hier relevant - wordt voldaan aan de in artikelen 3.16 tot en met 3.22 van het Vb 2000 bedoelde voorwaarden. Het gaat hier dus om een imperatieve verleningsgrond. Dit in tegenstelling tot artikel 16 van de Vw 2000, waarin facultatieve afwijzingsgronden zijn opgenomen. De rechtbank constateert voorts dat in de artikelen 3.16 tot en met 3.22 van het Vb 2000 niet de voorwaarde is opgenomen dat het inburgeringsexamen met goed gevolg is afgelegd. In artikel 3.18 van het Vb 2000 kan die voorwaarde naar het oordeel van de rechtbank evenmin worden gelezen. De imperatieve redactie van artikel 3.13 van het Vb 2000 biedt geen ruimte om het inburgeringsvereiste als voorwaarde te stellen voor de afgifte van een mvv met als doel gezinshereniging of gezinsvorming. Het stelsel van de wet voorziet niet in de mogelijkheid extra verleningsvoorwaarden voor de afgifte van een verblijfsvergunning - en dus van een mvv - te stellen, die niet zijn vermeld in de artikelen 3.16 tot en met 3.22 van het Vb 2000.

Kijkt u eens op http://www.hollandtest.com/ voor online inburgeringscursussen.

Have a look at http://www.hollandtest.com/ for inburgeren online

Jurisprudentie / Jurisprudence

LJN: BD4225, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/40503
Datum uitspraak: 18-06-2008
Datum publicatie: 18-06-2008
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Artikel 9 van Besluit 1/80 biedt een aan artikel 7 van Besluit 1/80 accessoir recht Artikel 9 van Besluit 1/80 moet worden uitgelegd in het kader van de geleidelijke integratie van Turkse werknemers op de arbeidsmarkt van de EG. De strekking van artikel 6 van Besluit 1/80 is dat de Turkse werknemer meer rechten opbouwt naarmate zijn legale arbeid voortduurt. Uit het recht op voortzetting van de legale arbeid vloeit ook het recht op voortzetting van het verblijf voort. Uit artikel 7 van Besluit 1/80 vloeien ook zelfstandige verblijfsrechten voort voor de gezinsleden van een Turkse werknemer. Artikel 9 bouwt voort op de artikelen 6 en 7 van Besluit 1/80 en kan dan ook niet zelfstandig worden ingeroepen. Hoewel de letterlijke tekst ruimte laat, kan niet anders bedoeld zijn dan dat artikel 9 van Besluit 1/80 betrekking heeft op kinderen van een Turkse werknemer die legaal in een lidstaat van de EG heeft gewerkt. Dat is hier niet het geval. Verwijzing naar de zaak Akman, C-210/97, JV 1999/2. Uit ro. 40 en 41 leidt de rechtbank af dat ook het Hof ervan uitgaat dat artikel 9 van Besluit 1/80 accessoire rechten verleent aan gezinsleden die voldoen aan de criteria van artikel 7 van Besluit 1/80 en niet beoogt rechten te verlenen aan anderen.

The EU-Turkey agreement grants rights to children of Turkish workers in the EU but does not grant an independent right

Weblog over migranten, vluchtelingen en vreemdelingenrecht / Weblog on migrants, refugees and immigration law

Kijkt u ook eens hier / have a look:

http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/

Adverteren bij Daisycon

Vacatures het gebied van vreemdelingenrecht / vacancy immigration law public service

Werkbegeleider bij Vluchtelingenwerk Delft voor 24 uur (uiterlijk 11/8). Meer informatie personeelszaken@breedwelzijndelft.nl

Consulent vreemdelingenzaken bij de Gemeente Amstelveen (uiterlijk 11/8) Meer info: k.meijers@amstelveen.nl

Stagiaires bij Vluchtelingenwerk Nederland eenheid asiel. Meer informatie: bandebrhan@vluchtelingenwerk.nl

Stagiaires bij Benders advocaten in Zoetermeer. Meer informatie: info@bendersadvocaten.nl

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

Kennismigrantenregeling bezit lacune die niet- Europese families splijt / Extended families divided because of mistake in the Dutch highly qualified workers regulation.

Gesteld kan worden dat het aantrekkelijk maken van Nederland voor kennismigranten in het belang is van de Nederlandse economie en het Nederlandse bedrijfsleven. Uit de evaluatie van de Kennismigrantenregeling (Persbericht ministerraad, RVD, 20.01.2006) komt bijvoorbeeld naar voren dat uit klantonderzoek blijkt dat de regeling bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor kennismigranten en hun gezinsleden. De concurrentiekracht van de Nederlandse economie en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven wordt door de invoering van de kennismigrantenregeling verbeterd. Werkgevers zijn van oordeel dat de regeling snel, duidelijk en laagdrempelig is. De regeling haakt aan bij op de arbeidsmarkt schaars aanwezig toptalent. Bedrijven en kennisinstellingen gebruiken de regeling met name om internationale managers, onderzoekers en ICT’ers boven de dertig jaar naar Nederland te halen. Uit het klantonderzoek blijkt verder dat ook veel werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf gebruik maken van de regeling. Inmiddels wordt de kennismigrantenregeling ook in de wereld van medici en onderzoekers toegepast..

Om de aantrekkelijkheid van de regeling te vergroten is in het verleden besloten dat meereizende of nareizende familieleden binnen twee weken een verblijfsvergunning dienen te krijgen. In de Vreemdelingencirculaire is daarover het volgende opgenomen: De werkgever kan namens de gezinsleden, te weten de echtgeno(o)te of (geregistreerd) partner van de vreemdeling die verblijf als kennismigrant beoogt, en hun minderjarige kinderen, verzoeken om afgifte van een mvv aan de gezinsleden. De algemene bepalingen, uitgezonderd de middelen van bestaan, van de hoofdstukken B1 en B2 van de Vreemdelingencirculaire 2000 zijn van toepassing, tenzij navolgend anders is bepaald

Hier lopen we nu net tegen een probleem aan in de praktijk. Immers, is het in Nederland minder gebruikelijk dat ouders of bijvoorbeeld gehandicapte meerderjarige broers of zussen door hun kinderen of broers of zussen worden verzorgd en financieel onderhouden, in grote delen van de rest van de wereld is het heel gewoon om als “extended family” samen te wonen in het huis van de kostwinner en zo een gezin te vormen. In deze situatie is in de Kennismigrantenregeling niet voorzien.

In mijn praktijk heb ik zo een voorbeeld waarin een kennismigrante haar oude moeder waar zij altijd voor zorgt niet mee naar Nederland kan nemen.

Ik denk dat het goed zou zijn om in de Kennismigrantenregeling een mogelijkheid te scheppen voor het meereizen van andere gezinsleden dan puur minderjarige kinderen en (huwelijks)partners. Immers, door dit nu niet te doen wordt er een barrière opgeworpen voor mensen waarmee het Nederlandse belang is gediend.

Extended families divided because of mistake in the Dutch highly qualified workers regulation.

Oude Nieuwsbrieven / older newsletters

nieuwsbrief 1
nieuwsbrief 2
nieuwsbrief 3
nieuwsbrief 4

Wat staat er nu op de blog? / What's new on the blog at the moment?Contact
Contact

Contact: webmaster@vreemdelingenrecht.com

Neem een abonnement op de websites en Nieuwsbrief met een rss-feed.
SubscribeAls kennismigrant naar Nederland

↑ Grab this Headline Animator


Vreemdelingenrecht.com

↑ Grab this Headline Animator


advocatenvreemdelingenrecht

↑ Grab this Headline Animator


Zie ook / see also :
http://www.vreemdelingenrecht.com
http://www.advocatenvreemdelingenrecht.nl
http://www.beautifulholland.eu
http://www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl


Aangepast zoeken