Nieuwsbrief 7Amsterdam at night

oude nieuwsbrieven / old newsletters

nieuwsbrief 1
nieuwsbrief 2
nieuwsbrief 3
nieuwsbrief 4
nieuwsbrief 5
nieuwsbrief 6Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij DaisyconAdverteren bij Daisycon
urllist.txt
sitemap
sitemap
rss
Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon Adverteren bij Daisycon Adverteren bij Daisycon Adverteren bij Daisycon

Meer informatie vindt u hier

Visa

Een visum

Asielzoekers

De asielprocedure (algemeen)
De asielprocedure (uitspraken)
Generaal pardon I
Generaal pardon II
Terugkeer

Andere verblijfsvergunningen

Een verblijfsvergunning (algemeen)
Trainen voor een mvv - inburgeren
Adverteren bij Daisycon Kennismigranten
Wat te doen bij ziekte?
Wat te doen bij scheiding?

Procederen

Rechtshulp /advocaten
In bezwaar of in beroep bij de rechter
Vreemdelingenbewaring

Overig

Cursussen
Nieuws op de site
Nuttige links
Immigratie hebbedingen

Stel uw vraag

Contact/mail
STEL HIER UW VRAAG!


Klik op de link en u komt op de pagina met de informatie

This is the newsletter of www.vreemdelingenrecht.com, www.advocatenvreemdelingenrecht.nl en www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl Most of it will be in Dutch with an English summary in italic.

Dit is de gezamelijke nieuwsbrief van www.vreemdelingenrecht.com, www.advocatenvreemdelingenrecht.nl en www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl

Nieuwe verblijfsvergunning

Met ingang van 1 januari 2009 toelatingsregeling voor hoogopgeleiden

Nieuwsbericht IND| 31-12-2008

Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe migratiestelsel wordt met ingang van 1 januari 2009 een toelatingsregeling voor hoogopgeleiden geïntroduceerd. Op grond van deze regeling kunnen vreemdelingen die hoogopgeleid zijn en tenminste een Master-titel hebben behaald, een verblijfsvergunning voor maximaal 1 jaar krijgen in Nederland om hier een baan als kennismigrant te vinden of om een innovatief bedrijf te beginnen. Deze regeling kan ervoor zorgen dat buitenlandse toptalenten (die op dit moment nog niet naar Nederland komen maar die wel economische meerwaarde voor Nederland kunnen creëren) gemakkelijker tot Nederland kunnen worden toegelaten.

Wie komen voor deze regeling in aanmerking?
Vanuit het buitenland komen vreemdelingen in aanmerking die een opleiding hebben afgerond aan een universiteit die staat in de top-150 van twee internationaal erkende ranglijsten. Het gaat hierbij om de top-150 universiteiten in de ranglijsten zoals die door de 'Times Higher Education Supplement' en door de 'Jiao Tong Shanghai University' in het jaar 2007 zijn gepubliceerd.
Daarnaast komen ook vreemdelingen die een erkende opleiding op Master-niveau hebben afgerond of zijn gepromoveerd aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs in aanmerking voor deze regeling.
Alle bovengenoemde hoogopgeleiden hebben tot drie jaar na de datum van hun afstuderen de mogelijkheid om van deze regeling gebruik te maken.

Puntensysteem
Naast het hebben behaald van de Master-titel aan een van de genoemde onderwijsinstellingen, wordt de vreemdeling getoetst aan de hand van een puntensysteem. Hierbij wordt getoetst op het niveau van de opleiding, op leeftijd en op indicatoren voor het welslagen in Nederland. De hoogopgeleide komt voor een verblijfsvergunning in aanmerking indien hij minimaal 35 van de 40 punten scoort. Met een Master-graad kan de vreemdeling 25 punten halen en met een Doctor-graad 30 punten. Is de vreemdeling tussen de 21 en 40 jaar dan levert dat 5 extra punten op. Heeft de hoogopgeleide eerder in Nederland gewerkt of gestudeerd of spreekt hij Nederlands of Engels of heeft hij zijn diploma behaald in een land dat is aangesloten bij de Bologna-verklaring, dan levert dat 5 punten extra op.

Hoogopgeleiden die van deze regeling gebruik willen maken, worden niet getoetst op hun middelen van bestaan. Gedurende de verblijfsvergunning van maximaal 1 jaar (het zogeheten zoekjaar) kan een beroep op publieke middelen wel gevolgen hebben voor dit verblijfsrecht. Indien de hoogopgeleide zijn gezinsleden ook wil laten overkomen naar Nederland, gelden de normale voorwaarden in het kader van gezinshereniging (waaronder het beschikken over voldoende middelen van bestaan).

Kennismigrantenregeling
Gedurende de verblijfsvergunning op grond van de regeling Hoogopgeleide kan de vreemdeling in Nederland zoeken naar een baan als kennismigrant. Daartoe zal de werkgever moeten zijn toegelaten tot de Kennismigrantenregeling bij de IND. Voor de hoogopgeleide geldt hierbij het verlaagde salariscriterium om als kennismigrant te worden aangemerkt. Zodra hij een baan als kennismigrant heeft gevonden, dus binnen maximaal 1 jaar, kan hij de verblijfsvergunning wijzigen naar een verblijfsvergunning als kennismigrant. Ook kan de hoogopgeleide binnen het zoekjaar een innovatief bedrijf starten in Nederland. Indien dit na maximaal 1 jaar gelukt is, kan hij om wijziging van de verblijfsvergunning vragen naar verblijf als zelfstandige. Daarbij moet dan wel worden voldaan aan de daarvoor geldende voorwaarden.

Tewerkstellingsvergunning
Vreemdelingen die een verblijfsvergunning krijgen op grond van de regeling Hoogopgeleiden, mogen gedurende dat zoekjaar arbeid in loondienst verrichten indien hun werkgever beschikt over een tewerkstellingsvergunning. Hun gezinsleden mogen ook arbeid in loondienst verrichten indien de werkgever beschikt over een tewerkstellingsvergunning. Als de hoogopgeleide de status van kennismigrant of van zelfstandige heeft verkregen, verandert de arbeidsmarktpositie van de gezinsleden. Zij mogen zich dan wel geheel vrij op de arbeidsmarkt bewegen.

Bron: www.ind.nl

New residence permit

From the first of january 2009 there is a new kind of residence permit in the Netherlands for people with a higher education.

You have to get a certain amount of points. Master degree on a top university is 25 points. Phd is 30 Points, between 21 and 40 is 5 extra points, worked or studied in the Netherlands, speaks Dutch or English , or a degree in a country which is a member state of the Bologna Declaration each 5 extra points. Minimum is 35 points out of 40.

Within one year you are allowed to look for a job in The Netherlands as a "kennismigrant" / knowlegde worker ( a job with a high salary) or start a highly innovative company. During the first one year one is allowed to work but the employer needs to have permission to hire foreign nationals (tewerkstellingsvergunning)

Beantwoording kamervragen over kennismigranten

Antwoorden op de vragen van de leden Smeets en Besseling (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en de Minister van Economische Zaken over de omslachtige werkwijze van de IND ten aanzien van kennismigranten. (Ingezonden 29 september 2008).

Vraag 1
Herkent u het beeld van grote bedrijven dat men een omslachtiger weg moet bewandelen, omdat de IND geen verblijfsaantekening meer afgeeft voor kenniswerkers die voor periodes korter dan drie maanden naar Nederland komen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 1
Neen, dat beeld herken ik niet. De bestaande kennismigrantenregeling heeft alleen betrekking op de procedure voor aanvragen voor verblijfsvergunningen van kennismigranten die voor een verblijf van langer dan drie maanden naar Nederland komen. Indien een kennismigrant korter dan drie maanden naar Nederland wil komen om te werken, heeft hij geen verblijfsvergunning nodig en zal hij (indien hij een visumplichtige nationaliteit heeft) een visum moeten aanvragen, waarmee hij maximaal drie maanden in Nederland mag zijn. Voor visum-vrije nationaliteiten (zoals bijvoorbeeld Amerikanen) geldt een vrije termijn van maximaal drie maanden. Voor deze drie maanden periode worden en werden nooit verblijfsaantekeningen verstrekt, omdat er geen verblijfsdocument wordt uitgereikt.

Vreemdelingen die binnen deze periode van drie maanden willen werken (uitgezonderd vreemdelingen die op grond van het EG-Verdrag vrije toegang tot de arbeidsmarkt hebben) moeten in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning. Visa worden niet centraal door de IND verstrekt, maar door de verschillende Nederlandse posten in het buitenland. Het is dus niet juist dat grote bedrijven een omslachtiger weg zouden moeten bewandelen, omdat de IND geen verblijfsaantekeningen meer afgeeft voor de desbetreffende kenniswerkers. Een knelpunt waar werkgevers wel eens op wijzen, is de relatie tussen de tewerkstellingsvergunningsprocedure en de visumprocedure die als omslachtig kan worden ervaren.

De Wet arbeid vreemdelingen kent voor kort verblijf een aantal vrijstellingen van het vereiste van een tewerkstellingsvergunning. Vallen vreemdelingen niet onder een dergelijke vrijstelling, dan dient een tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd. De gebruikelijke aanvraagprocedure voor een tewerkstellingsvergunning, inclusief de vereiste wervingsinspanningen, duurt 10 weken. Indien de tewerkstellingsvergunning niet is afgegeven is dat een grond het visum niet te verlenen.

De Minister van SZW heeft in het Algemeen Overleg over het Modern Migratiebeleid (29 oktober jl.)aangegeven dat hij de regels voor buitenlandse zakenreizigers die voor kortdurende zakelijke besprekingen naar Nederland komen wil verruimen. Tevens heeft hij aangekondigd dat hij in het voorjaar van 2009 een voorstel voor vereenvoudiging van procedures inzake de Wet arbeid vreemdelingen zal presenteren. Daarbij zal ook kortdurende tewerkstelling voor hoogopgeleiden betrokken worden, in samenhang met mogelijke wijzigingen van de kennismigrantenregeling, dan wel de introductie van een kennismigrantenvisum. In dit licht zal via voorlichting worden gestreefd naar een verbeterde afstemming tussen de uitvoeringsorganisaties, daar waar het gaat om de afgifte van een visum waarbij een tewerkstellingsvergunning nodig is.

Vraag 2
Deelt u de zorg dat kenniswerkers, die kunnen kiezen uit verschillende landen, minder snel geneigd zullen zijn om naar Nederland te komen waardoor Nederland achterstand oploopt? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 2
Uw zorg dat kenniswerkers bij een keuze uit verschillende landen minder snel voor ons land kiezen deel ik niet. Voor kennismigranten geldt de, ook internationaal gezien, effectieve en concurrerende Kennismigrantenregeling. Deze toelatingsregeling is in oktober 2004 ingevoerd. Sinds de invoering is het aantal ingewilligde aanvragen voor een eerste verblijfsvergunning als kennismigrant jaarlijks gestegen, tot meer dan 5000 in het jaar 2007. Steeds meer werkgevers zijn aan de regeling gaan deelnemen, onder meer omdat deze snelle verblijfsprocedure vanaf 2005 steeds bredere bekendheid heeft gekregen. Voorts is de kennismigrantenregeling nadien verruimd met wetenschappelijk onderzoekers en artsen in opleiding tot specialist en de mogelijkheid voor in Nederland afgestudeerden om in aansluiting op hun studie gedurende een zoekjaar werk als kennismigrant met een verlaagd salariscriterium te vinden (Staatsblad 502, 18-12-2007). Deze wijzigingen maken de regeling extra aantrekkelijk voor werkgevers, juist ook voor buitenlandse werkgevers en investeerders die een vestiging in ons land overwegen, en ook voor hun werknemers die zich immers makkelijker in Nederland als kennismigrant kunnen vestigen en verblijven. Partners van de kennismigrant zijn bijvoorbeeld vrij op de arbeidsmarkt. De tevredenheid van werkgevers over de kennismigrantenregeling is dan ook groot.

Vraag 3
Bent u bereid om de procedures voor kenniswerkers, waar nodig, te versnellen en/of aan te passen?

Antwoord 3
Ofschoon de bestaande kennismigrantenregeling, zoals hierboven reeds is uiteen gezet, als succesvol wordt ervaren door zowel werkgevers als kennismigranten zelf, ben ik voortdurend bereid om na te gaan op welke wijze de procedures verder kunnen worden geoptimaliseerd. Zo is enkele maanden geleden een proef met het Expatcenter in Amsterdam gestart, waarbij de procedures voor de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en voor de verblijfsvergunning regulier (vvr) ten behoeve van kennismigranten zijn geïntegreerd. In samenwerking met gemeenten en internationale bedrijven zorgt de IND zo voor een warm(er) welkom voor de expat. Als de test goed uitpakt, zal deze werkwijze in meerdere plaatsen worden ingevoerd. Daarnaast heeft het kabinet in het kader van de Industriebrief (19 juni 2008) het besluit genomen een Extra Dienstverleningspakket (EDP) voor goede klanten van de IND te ontwikkelen en al in 2009 in te voeren. Dit EDP wordt door de interdepartementale directie Kennis & Innovatie op dit ogenblik nader uitgewerkt en ingevuld.

Vraag 4
Op welke wijze kan de informatievoorziening hierover van de IND nog verbeterd worden?

Antwoord 4
Op de website van de IND is een directe link opgenomen naar het Loket kennis- en arbeidsmigratie,alwaar alle relevante informatie met betrekking tot de kennismigrantenregeling, de voorwaarden en de aanvraagprocedure is geplaatst. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Daarnaast is op de website www.newtoholland.nl een directe link geplaatst met de Engelstalige verblijfwijzer van de IND, waarin alle informatie over de kennismigrantenregeling is opgenomen. Klantgerichtheid blijft een belangrijk aandachtspunt voor de IND en de IND blijft uiteraard open staan voor iedere suggestie voor verbetering van haar dienstverlening. Via de website www.wetarbeidvreemdelingen.nl kunnen werkgevers exact te weten komen in welke gevallen zij een tewerkstellingsvergunning dienen aan te vragen voor hun buitenlandse werknemers.

bron: http://www.justitie.nl/images/kennismigranten_12746_tcm34-157307.pdf?cp=34&cs=580

Groot-Ammers

Met ingang van 1 januari 2009 nieuwe normbedragen “middelenvereiste”

De netto normbedragen waaraan moet worden voldaan bij aanvragen voor gezinsvorming, gezinshereniging en andere procedures, gaan per 1 januari 2009 omhoog. De bedragen zijn gebaseerd op de netto normbedragen die de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid ieder jaar op 1 januari en 1 juli vaststelt in het kader van de Wet Werk en Bijstand. U dient er rekening mee te houden dat de bedragen per 1 juli 2009 weer omhoog gaan. Bekijk de tabel http://www.ind.nl/nl/Images/Normbedragen%20januari%202009_tcm5-183511.pdf

Oude Nieuwesbrieven/ older newsletters

nieuwsbrief 1
nieuwsbrief 2
nieuwsbrief 3
nieuwsbrief 4
nieuwsbrief 5
nieuwsbrief 6

Wat staat er nu op de blog? / What's new on the blog at the moment?Contact
Contact

Contact: webmaster@vreemdelingenrecht.com

Neem een abonnement op de websites en Nieuwsbrief met een rss-feed.
SubscribeAls kennismigrant naar Nederland

↑ Grab this Headline Animator


Vreemdelingenrecht.com

↑ Grab this Headline Animator


advocatenvreemdelingenrecht

↑ Grab this Headline Animator


Zie ook / see also :
http://www.vreemdelingenrecht.com
http://www.advocatenvreemdelingenrecht.nl
http://www.beautifulholland.eu
http://www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl
@import url(http://www.google.com/cse/api/branding.css);
Aangepast zoeken


Stukken van het ministerie van Justitie inzake het vreemdelingenrecht (december 2008)

Flexibele leges voor studenten en onderzoekers:
http://www.justitie.nl/images/legesheffing%20voor%20studenten%20en%20onderzoekers_12654_tcm34-156089.pdf?cp=34&cs=580

Asielbeleid Sri Lanka
Tijdens het Algemeen Overleg dat wij op 1 november 2007 voerden heb ik u aangegeven dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in twee zaken een interim measure op grond van rule 39 had toegepast, waarbij het Hof aangekondigde voortaan in iedere zaak over de terugkeer van een etnische Tamil naar Sri Lanka een interim measure te zullen toepassen. Ik heb bij die gelegenheid toegezegd u nader te informeren over een leidende uitspraak van het Hof en het eventueel instellen van een vertrekmoratorium. Hierbij doe ik deze toezegging gestand. Meer: http://www.justitie.nl/images/asielbeleid%20Sri%20Lanka_12659_tcm34-156091.pdf?cp=34&cs=580

Opvang slachtoffers mensenhandel
http://www.justitie.nl/images/opvang%20slachtoffers%20mensenhandel%20vragen%20CU%20101208_12613_tcm34-155181.pdf?cp=34&cs=580

Kamervragen over het bericht dat veel migranten het Nederlanderschap krijgen
http://www.justitie.nl/images/het%20bericht%20dat%20veel%20immigranten%20het%20Nederlanderschap%20krijgen_12595_tcm34-157870.pdf?cp=34&cs=580

ACVZ advies Leges voor (arbeids)migratie naar Nederland
http://www.justitie.nl/images/Leges%20voor%20arbeidsmigratie%20naar%20Nederland_12608_tcm34-155179.pdf?cp=34&cs=580

Rechtsbijstand in vreemdelingen- en asielzaken en verhaal kosten rechtsbijstand veroordeelde verdachten
http://www.justitie.nl/images/rechtsbijstand%20asiel%20en%20verhaal%20kosten%20rechtsbijstand_12583_tcm34-154809.pdf?cp=34&cs=580


Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
http://www.justitie.nl/images/richtlijn%20illegale%20tewerkstelling_12554_tcm34-154337.pdf?cp=34&cs=580

Zorgverzekeringsplicht van migranten
http://www.justitie.nl/images/Motie-Van%20de%20Camp%20over%20de%20zorgverzekeringsplicht%20van%20migranten_12565_tcm34-154340.pdf?cp=34&cs=580

Terugkeer
http://www.justitie.nl/images/Terugkeer_12566_tcm34-154341.pdf?cp=34&cs=580

Uitspraken Raad van State over Pardonregeling

http://www.justitie.nl/images/regeling%20nalatenschap%20oude%20Vreemdelingenwet_12536_tcm34-153946.pdf?cp=34&cs=580

Vragen over mogelijk nieuwe feiten Schipholbrand http://www.justitie.nl/images/nieuwe%20feiten%20rond%20Schipholbrand_12530_tcm34-153504.pdf?cp=34&cs=580

Terugkeer Irak
http://www.justitie.nl/images/Terugkeer%20Irak%20en%20Platform%20Duurzame%20Terugkeer_12493_tcm34-152448.pdf?cp=34&cs=580

Rapport van de Europese Commissie over toepassing van de Richtlijn gezinshereniging
http://www.justitie.nl/images/Rapport%20van%20de%20Europese%20Commissie%20over%20de%20toepassing%20van%20de%20richtlijn%20gezinshereniging_12457_tcm34-152436.pdf?cp=34&cs=580

http://www.justitie.nl/images/142.312.u%20GJH%20eos_12458_tcm34-152437.pdf?cp=34&cs=580

http://www.justitie.nl/images/Verslag%20Europese%20Commissie%20over%20implementatie%20richtlijn%20gezinshereniging_12454_tcm34-151797.pdf?cp=34&cs=580

Advies ACVZ over Nederlanderschap
http://www.justitie.nl/images/Nederlanderschap%20in%20onbegrensde%20wereld_12448_tcm34-151795.pdf?cp=34&cs=580

Dubbele nationaliteit
http://www.justitie.nl/images/voorstel%20v.%20rijkswet%20de%20Rijkswet%20op%20het%20Nederlanderschap%20m.b.t.%20meervoudige%20nationaliteit_12683_tcm34-156337.pdf?cp=34&cs=580

Update Generaal Pardon

Dacht u in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op basis van het Generaal Pardon voor asielzoekers die voor 1 april 2001 asiel hadden aangevraagd en hebt u nog niets gehoord? Dan is er dikke kans dat de IND van mening is dat u er niet voor in aanmerking komt want het schijnt dat men zo goed als klaar is met het ambtshalve verlenen van vergunningen.Uit een addendum bij Leidraad Terugkeer en Vertrek over ‘afvallers’ pardonregeling blijkt dat zij bij het eerste vertrekgesprek met de DT&V voor het eerst formeel worden geconfronteerd met het feit dat zij niet onder de regeling vallen.

Kunt u dan nog wat doen? Tot uiterlijk 31 december 2008 konden mensen zich melden bij bijvoorbeeld het Pardonloket in Utrecht. Alhoewel de regering vindt dat er geen nieuwe aanmeldingen meer mogen worden gedaan kunt u wel eens bij uw eigen Gemeente informeren of die nog wat voor u kan betekenen.

In aanvulling op de Regeling heeft de staatssecretaris toegelicht dat een vreemdeling aan wie niet ambtshalve een aanbod is gedaan, dit aan de orde kan stellen door het indienen van een aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd en dat, indien in het kader van de behandeling van die aanvraag blijkt dat aan de vreemdeling ten onrechte niet terstond ambtshalve een aanbod is gedaan, dit niet tot inwilliging van de aanvraag leidt, doch tot het alsnog doen van zodanig aanbod.

Inmiddels heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de hoogste vreemdelingenrechter in Nederland) bepaald dat er wel bezwaar mogelijk is als er geen verblijfsvergunning op grond van het generaal pardon is verleend, want Uit het voorgaande volgt dat bij de uitvoering van de Regeling uitdrukkelijk ervoor is gekozen om de verlening van een verblijfsvergunning te doen voorafgaan door een aanbod. Het door de vreemdeling gemaakte bezwaar tegen het niet ambtshalve doen van een aanbod wordt derhalve geacht te zijn gericht op het alsnog verkrijgen van zodanig aanbod.

Er is volgens de Raad van State geen sprake van een besluit waartegen men in bezwaar kan maar artikel 72 Vw biedt de mogelijkheid om in bezwaar te gaan omdat iedere handeling van een bestuursorgaan ten aanzien van een vreemdeling als zodanig wordt gelijk gesteld met een besluit. Dus kan er bezwaar rodern gemaakt

De uitspraak, LJN: BG5956, Raad van State , 200803104/1, vindt u hier

U zou het als volgt kunnen aanpakken: Eerst wordt dan de infolijn gebeld en gevraagd of iemand in aanmerking komt voor een vergunning op grond van de Pardonregeling. Als het antwoord negatief is gaat hij daartegen in bezwaar. U zou ook een brief kunnen schrijven aan de IND en aangeven dat u van mening bent dat u in aanmerking had moeten komen voor een verblijfsvergunning op grond van het Generaal Pardon maar dat u niet heeft gekregen en daarom bezwaar wenst te maken tegen het niet nemen van het besluit door de IND. Als u niet wilt dat de IND op de hoogte raakt van uw verblijfsadres dan zou het aanraadbaar zijn om voor zo'n procedure "woonplaats te kiezen" bij een advocaat. Die advocaat kan ook met u bespreken in hoeverre u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (pro deo).

Het is echter wel verstandig om eens goed bij u zelf te rade te gaan: voldoet u wel aan de voorwaarden van het Generaal Pardon? Hoort u nu niet gewoon te vertrekken als u echt geen recht heeft om in Nederland te blijven? Is het dan niet verstandiger om u goed voor te bereiden op uw vertrek middels het IOM en het steunpunt van organisaties die helpen met onderdak en werk in uw eigen land dan hier tomeloos hopeloze procedures te starten.

Uitspraak over langduring ingezetenen EU en tijdelijke arbeidscontracten

LJN: BG7504, Raad van State , 200802115/1

Datum uitspraak: 05-12-2008
Datum publicatie: 18-12-2008
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van de Richtlijn 2003/109/EG / langdurig ingezetenen / vaste en regelmatige inkomsten / implementatie / artikel 3.75 van het Vb 2000
Anders dan de rechtbank heeft overwogen, bestaat geen grond voor het oordeel dat artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van de Richtlijn aldus onjuist is omgezet in het nationale recht. Uit de preambule en de tekst van voormelde bepaling van de Richtlijn blijkt dat met het vereiste dat een onderdaan van een derde land dient te beschikken over vaste en regelmatige inkomsten, is beoogd te voorkomen dat een onderdaan van een derde land ten laste komt van het stelsel van sociale bijstand van de betrokken lidstaat. Ter voorkoming of beperking van het risico hierop is bij de implementatie van voormelde bepaling van de Richtlijn gekozen voor de in artikel 3.75 van het Vb 2000 neergelegde vereisten, ten einde te kunnen beoordelen of een vreemdeling in de toekomst over vaste en regelmatige inkomsten zal beschikken. Deze vereisten, die slechts gelden bij een besluit over de verlening van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd terwijl het niet voldoen aan deze vereisten in de Vw 2000 niet als grond voor intrekking is genoemd, zijn niet kennelijk onevenredig aan het belang van de Nederlandse overheid om het risico dat een onderdaan van een derde land ten laste komt van het stelsel van sociale bijstand zoveel mogelijk te beperken. Hiermee wordt, anders dan de rechtbank heeft overwogen, ook niet het nuttig effect aan de Richtlijn ontnomen voor de categorie onderdanen van derde landen met een langdurig arbeidsverleden op basis van tijdelijke dienstbetrekkingen, uitzend- of oproepcontracten. De staatssecretaris wordt gevolgd in zijn betoog dat niet valt in te zien dat het voor onderdanen behorende tot die categorie met een arbeidsverleden als bedoeld in het derde lid van artikel 3.75 van het Vb 2000 moeilijk zal zijn om een tijdelijk arbeidscontract voor nog ten minste zes maanden te sluiten. De grief slaagt.

bron: rechtspraak.nl

Uitspraak Raad van State over inburgeringsvereiste

LJN: BG6209, Raad van State , 200806120/1

Datum uitspraak: 02-12-2008
Datum publicatie: 08-12-2008
Mvv-aanvraag / afwijzing / niet voldaan aan inburgeringsvereisteDe rechtbank heeft terecht overwogen dat uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder h, van de Vw 2000 (memorie van toelichting, Kamerstukken II 2003/2004, 29 700, nr. 3, blz. 8, en nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2004/2005, 29 700, nr. 6, blz. 52) en artikel 3.71a van het Vb 2000 (nota van toelichting, blz. 5 en 15; Stb. 2006, 94) onmiskenbaar volgt dat de wetgever heeft beoogd om het inburgeringsvereiste middels het mvv-vereiste te effectueren en derhalve met het oog daarop voor de minister de bevoegdheid in het leven te roepen om een mvv voor verblijf in het kader van gezinshereniging en gezinsvorming af te wijzen, indien de desbetreffende vreemdeling niet aan het inburgeringsvereiste heeft voldaan. Anders dan de rechtbank heeft overwogen is met deze vaststelling ook gegeven op welke wijze de wetgever het beoogde doel, te weten het effectueren van het inburgeringsvereiste, heeft willen bereiken, namelijk door het in het leven roepen van en toepassing geven aan de bevoegdheid om bij het niet voldoen aan dit vereiste de gevraagde mvv te weigeren. Deze bevoegdheid kan worden afgeleid uit artikel 7 van het Souverein Besluit, gelezen in samenhang met artikel 1, aanhef en onder h, van de Vw 2000 en artikel 3.71a, eerste lid, van het Vb 2000. In dit verband wordt in het bijzonder gewezen op de zinsnede in artikel 3.71a, eerste lid, van het Vb 2000 luidende: "indien hij binnen één jaar direct voorafgaand aan de aanvraag om de mvv het basisexamen inburgering […] met goed gevolg heeft afgelegd". Gelet op dit samenstel van artikelen en hun wordingsgeschiedenis en gezien ook de vaste gedragslijn die de minister bij de toepassing van deze artikelen hanteert, moet ervan worden uitgegaan dat hij aanvragen als de onderhavige, behoudens bijzondere omstandigheden, mag afwijzen op de grond dat de desbetreffende vreemdeling niet aan het inburgeringsvereiste heeft voldaan.

Bron: http://www.rechtspraak.nl